Innholdsmarkedsføring fra CCT

De tre største utfordringene for etablering av ny bydel på Skolten er flytting av cruisehavnen, nærheten til Bergenhus Festning, samt veiutløsning/trafikk. Men løsningene finnes.

Erik Tønjum er klar til å finne svar på utfordringer rundt revitalisering av Skolten Havn.

Erik Tønjum er klar til å finne svar på utfordringer rundt revitalisering av Skolten Havn.

Å bygge en ny sentrumsbydel som «Skolten Havn» vil utvilsom gi en rekke positive gevinster for Bergen: En utvikling av sentrumskjernen i dette området vil heve byens attraktivitet, gi tilgang til sjøen i et av Bergens flotteste områder, lage plass for 1000-1500 nye boliger i et sentrum hvor det i dag er alt for få fastboende, og skape mer liv og trivsel i den flotte Festningsparken.

– På den annen side skal vi selvsagt være helt ærlige i denne prosessen, og en utbygging som foreslått vil også møte på en del utfordringer. De tre største vil sannsynligvis være flytting av cruisehavnen, nærheten til Bergenhus Festning, samt veiutløsning/trafikk, forteller Erik Tønjum, leder for Innsatsgruppen for Skolten Havn.

Lær mer om Skolten Havn-prosjektet

Cruisehavn-utfordringen

Det er overveiende sannsynlig at gods- og containerhavnen på Dokken blir flyttet til Sotra eller til en annen lokasjon utenfor sentrum, noe som vil fremkomme av en større utredning som legges frem for Samferdselsdepartementet i november 2015.

– Da vil det frigjøres store arealer på Dokken som muliggjør å samle all cruisetrafikk der. Dokken kan enkelt utvides fra 220 dekar opp mot 300 dekar og har dermed plass til både byutvikling og cruisehavn. Det vil være en bedre totalpakke for byen å få byutvikling på Skolten og byutvikling på Dokken i kombinasjon med cruisehavn, enn å bare få byutvikling på Dokken, fastslår Tønjum.

Ettersom det også er stort potensiale for utfylling i sjø til boligformål på Skolten, vil det for kommunen ligge stor økonomisk gevinst i en løsning som Skolten Havn.

– De utfylte områdene vil tilfalle kommunen, som ved å regulere dem til bolig kan selge dem til utbyggere med betydelig gevinst. For havnevesenet vil ikke gevinsten være like åpenbar og det er mulig at kommunen vil møte motstand herfra. På den annen side skal havnevesenet i prinsippet være styrt av politikere som skal ha befolkningens beste i tankene, så eventuell motstand bør være håndterlig, mener Tønjum.

Les mer om fremtidens Bergen her: Bergen Sentrum kan fortsatt reddes 

Festning-utfordringen

Nærheten til Bergenhus festning vil også kunne skape løsningsorientert tankevirksomhet for Skolten Havn-planene. Festningen er fra 1100-tallet og inneholder noen av de eldste bygningene i Bergen; Håkonshallen og Rosenkrantztårnet. Festningsmurene er dessuten i seg selv et viktig historisk monument som utgjør et verdifull element i innseilingen til Vågen.

– Festningen er i dag riktignok omgitt av eksisterende bebyggelse på Skolten og Bontelabo samt de store fartøyene som til enhver tid ligger til havn i området. Dagens innpakning må således sees opp mot en potensiell ny innpakning dersom et forslag som Skolten Havn skal realiseres. Det må lages en kulturminneutredning i form av en DIVE-analyse som grunnlag for vurderingene, ettersom det er mange hensyn som må ivaretas på en god måte. Dersom man klarer å balansere kulturminnehensynene opp mot behovet for nyutvikling i området, så bør det være mulig å enes om en god utvikling av en ny bydel på Skolten/Bontelabo, sier Tønjum.

Har du innspill som bør være en del av debatten? Del dem her!

Trafikk-utfordringen

– Med tanke på vei-/trafikkløsning så bør slik infrastruktur sees i sammenheng med ønsket om at Bryggen skal bli bilfri og helst bussfri, samt traséen for Bybanen mot Åsane. Det må sannsynligvis bygges en Bymiljøtunnel - som er nå under utredning hos Bergen kommune, for å fri Bryggen for bil- og busstrafikk, forteller Tønjum.

En slik Bymiljøtunnel er tiltenkt å ha sitt nordre utløp i nærheten av Bontelabo, og Skolten Havn vil dermed få en ideell veiutløsning. Steinmassene fra tunnelen kan benyttes til den foreslåtte utfyllingen for Skolten Havn. Slik kan man raskt gjøre denne utfordringen til en gevinst for utviklingen som foreslås.

Les mer om en bil- og bussfri Bryggen

Vil høre bergenske stemmer

Nye leiligheter sentralt i sentrum vil nødvendigvis bli dyre, men det kan ikke brukes som argument mot å bygge flere boliger i sentrum, mener Tønjum:

– «Boliger for fiffen»-kritikken er således lite konstruktiv. De samme kritikerne har sikkert engang hygget seg i London til tross for at en leilighet der begynner på 20 millioner kroner. Skolten Havn-prosjektet er først og fremst en bydel til gode for besøkende, ikke for noen tusen fastboende.  

– Det er som nevnt utfordringer med å realisere Skolten Havn-forslaget, men utfordringene er ikke større enn at de kan løses av handlekraftige politikere, fastslår han.

Forslaget skal nå behandles i forbindelse med rulleringen av kommuneplanens arealdel i 2016.

– Da vil det fremkomme om politikerne er tilstrekkelig handlekraftige, eller om problemfokus og uenighet igjen vinner frem. Jeg oppfordrer engasjerte bergensbeboere til å la sin stemme bli hørt i denne saken, og gjøre sitt for at Bergen utvikles på en så god måte som mulig, avslutter Tønjum.

Si din mening om sentrumsplanene og Skolten Havn